Politika jakosti

Vedení společnosti Aclesia, spol. s r.o. se zavazuje uplatňovat spotřebitelský systém spotřebitelského řetězce dřeva dle CFCS 2002:2013 (platné revize), to znamená, že firma je připravena nakupovat a realizovat certifikovanou dřevní surovinu v maximálním množství a přijímá tuto politiku

integrovaného systému řízení (ISŘ)

jakosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Cílem naší firmy je provádět těžební a pěstební činnosti, včetně souvisejících služeb takovým způsobem, aby byly při efektivním využití sil a prostředků optimálně uspokojeny požadavky a očekávání stávajících i budoucích zákazníků na kvalitu produktů, s minimálním dopadem výroby na životní prostředí a při zachování bezpečných pracovních postupů jako prevence úrazu a poškození zdraví pracovníků i třetích osob.

Pro naplnění požadavků chceme maximálně využit znalostí a zkušeností svých pracovníků, podnětů zákazníků, dodavatelů i poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem a strategickým plánem rozvoje firmy stanovuje vrcholové vedení tuto politiku ISŘ:

 

A.    Dlouhodobé záměry

1.      Dosahovat vysoké jakosti produktů a spokojenosti zákazníků.

2.      Rozšiřovat objem výroby ve stávající nabídce produktů a trvale zvyšovat jejich užitnou hodnotu bez zhoršování následných negativních vlivů na životní prostředí, zdraví a životy osob.

3.      Snižovat vliv environmentálních aspektů při výkonu činností na životní prostředí.

4.      Předcházet znečišťování životního prostředí a především možným environmentálním mimořádným událostem účinnou prevencí.

5.      Důsledně zamezovat vzniku nepřijatelných rizik a snižovat vliv přípustných rizik v oblasti bezpečnosti práce (BOZP).

6.      Komunikovat se zainteresovanými stranami za účelem jejich informace o vývoji ISŘ ve firmě a případně rozvíjet spolupráci na prohlubování ISŘ.

7.      Zefektivňovat a zvyšovat účinnost ISŘ a jejich procesů v souladu požadavky normy ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.

 

B.     Závazek vedení společnosti

Pro zajištění cílů firmy stanovených dlouhodobými strategickými záměry se vedení zavazuje

 

1.       Zajistit dodržování všech právních a jiných požadavků souvisejících realizací jednotlivých činností firmy.

2.       Vytvářet optimální politiku a cíle ISŘ.

3.       Zabezpečovat potřebné zdroje pro realizaci a trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti ISŘ.

4.       Zabezpečovat včasné pochopení současných i budoucích požadavků zákazníků při respektování všech cílů i nařízení právních a jiných požadavků v oblasti ISŘ.

5.       Průběžně přezkoumávat systém řízení z hlediska požadavků normy ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.

6.       Trvale zabezpečovat realizaci a průběžné zlepšování efektivnosti a účinnosti systému řízení a souvisejících procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.

7.       Seznamovat vhodnou formou zainteresované strany a veřejnost s riziky v oblasti environmentu a BOZP, která mohou mít vliv na okolí pracovišť firmy.

8.       Vedení společnosti se zavazuje uplatňovat a udržovat systém Spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-c), dle směrnice CFCS 2002:2013, revize 3a pravidel PEFC ČR, tzn. nakupovat a prodávat certifikovanou dřevní surovinu v maximálním množství